Turun Seudun Ilco

 
 
Pankkiyhteys:
 
Tili:  FI71 4309 0010 0521 32
 
BIC: ITELFIHH
   Koti      Tietoa meistä      Säännöt

TURUN SEUDUN ILCO RY

SÄÄNNÖT

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1  §

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Ilco ry, ruotsiksi Åbo Nejdens Ilco rf ja sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alue Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri.

2  §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia avanne- ja vastaavasti leikattujen yhdyssiteenä ja heidän etujärjestönään valvoa avanneleikattujen etuja sekä olla yhteistyössä heidän hyväkseen työskentelevien yhdistysten, muiden yhteisöjen sekä kuntien kanssa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi avanneleikattujen valtakunnalliseen yhdistykseen, jonka jäseninä ovat muut vastaavanlaiset yhdistykset

3  §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-          pyrkii tavoittamaan yhdistys-, koulutus- ja vierailutoiminnalla kaikki avanneleikatut?

-          harjoittaa avanneleikattuja koskevaa yleisluonteista tiedotustoimintaa lehdistön välityksellä sekä toimittaa ja jakaa muuta tarpeelliseksi katsomaansa tiedotusaineistoa?

-          seuraa avanneleikattujen hoitovälineiden ja -tarpeiden kehitystä sekä toimittaa tätä koskevaa tietoa jäsenilleen

-          järjestää juhlia ja keskustelutilaisuuksia, kursseja, kerho- ja ryhmätöitä ja

-          suorittaa avanneleikattujen keskuudessa muutakin tarpeelliseksi katsomaansa valistus- ja neuvontatyötä.

Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta voi päämääriensä toteuttamiseksi vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, koota jäsenmaksuja sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4  §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee avanneleikattu tai hänen asiastaan kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea avanneleikattujen huoltoa tai aktiivisesti toimii heidän hyväkseen. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää avanneleikattujen huollossa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiselta ja kannattavalta jäseneltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Kunniajäsen on maksuista vapaa. Yhdistyksen jäsenellä ei ole oikeutta käyttää toisten jäsenten sairauksista saamiaan tietoja muuhun kuin yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoituksiin.

 

5  §

Jäsen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön kirjallisen ilmoituksen siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisensa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi

 

 

6  §

Jäsen, joka toiminnallaan on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamispäätös on välittömästi ja todisteellisesti annettava tiedoksi erotetulle jäsenelle ja on hänellä oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa siitä kun on saanut erottamispäätöksestä tiedon.

 

KOKOUKSET

 

7  §

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syys- lokakuussa. Kokousten pitämisen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

 

8  §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus;

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri?

3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus?

4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.       käsitellään hallituksen kertomus edellisen toimintakauden toimin­nasta ja tehdään sitä koskevat päätökset;

6.       esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;

7.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

8.       päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellä 5-7 kohdissa käsitellyt asiat antavat aihetta;

9.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9  §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma;
 6. vahvistetaan seuraavan tilikauden tulo- ja menoarvio;
 7. päätetään seuraavan toimintavuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta;
 8. päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, yhdistyksen toimihenkilöiden sekä yhdistyksen lähettämien virallisten kokousedustajien palkkioista, heidän matka- ja päivärahoistaan sekä tilintarkastajien palkkioista;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
 10. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi?
 11. valitaan edustajat ja heidän varamiehensä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus;
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa;
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisen kokouksen kutsuun nähden on noudatettava, mitä varsinaisesta kokouksesta on näissä säännöissä määrätty. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

 

HALLITUS

 

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa avukseen tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

 

12 §

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Puheenjohtajan vastuualueena on kokousten johtaminen yhdistyksen edustaminen, hallinto, talous sekä julkaisutoiminta. Varapuheenjohtaja vastaa varsinaisiin avanneasioihin liittyvistä kysymyksistä kuten koulutuksesta, sopeutumisvalmennus- ynnä muista kursseista, yhteyspalvelutoiminnasta ja virkistystoiminnasta

 

13 §

Hallitus voi avukseen perustaa työryhmiä ja valita niiden puheenjohtan / puheenjohtajat. Työryhmien muut jäsenet valitsee ryhmän puheenjohtaja. Työryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Työryhmän puheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan valita myös hallitukseen kuulumaton henkilö.

Työryhmien tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa oman tehtäväkenttänsä toimintaa, panna täytäntöön hallituksen tämän tehtäväkentän osalta tekemät päätökset sekä tehdä tältä alalta hallitukselle esityksiä ja aloitteita.

Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin ja se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

 

14 §

Yhdistyksen tili- ja kirjanpidollinen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä viimeisenä päivänä joulukuuta ja jätettävä tositteineen sekä muine tarpeellisine asiakirjoineen tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on jätettävä hallussaan olleet asiakirjat sekä tilien ja hallinnon tarkastuksesta ahtamansa lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

16 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

 

17 §

Turun Seudun Ilcon purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

 

18 §

Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.