Turun Seudun Ilco

 
 
Pankkiyhteys:
 
Tili:  FI71 4309 0010 0521 32
 
BIC: ITELFIHH
   Koti      Avanneasiaa      Hoitotarvikejakelu

TERVEYSKESKUSTEN HOITOTARVIKE- JA
VÄLINEJAKELU

Kansanterveyslain (66/1992) perusteella kunnan tehtävänä on huolehtia kansanterveystyöstä. Osana kansanterveystyötä kunnan tulee järjestää asukkaidensa sairaanhoito. Kansanterveyslain 2 §:ään viitaten Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tämän hoitotarvike- ja välinejakelua koskevan kirjeen terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille. Tämä kirje ei koske apuvälineitä, joista säädetään erikseen mm. kansanterveyslaissa, Iääkinnällisesti kuntoutuksesta annetussa asetuksessa ja asiakasmaksulainsäädännössä. Tämä suositus on laadittu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Valmistelun yhteydessä on kuultu eräiden terveyskeskusta ylläpitävien kuntien ja kuntayhtymien sekä potilasjärjestöjen edustajia.

Vakiintuneena osana terveyskeskusten järjestämää sairaanhoitoa on eräiden pitkäaikaisten sairauksien hoidossa ja seurannassa tarpeellisten hoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakaminen vastikkeetta potilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Aikaisemmin käytäntöä ohjattiin yksityiskohtaisesti Iääkintöhallituksen ohjekirjein. Ohjekirjeiden kumouduttua 1990-luvun alussa terveyskeskuksissa on toimittu yleensä edelleenkin ohjekirjeiden periaatteiden mukaisesti.

Hyvin toimiva hoitovälinejakelu parantaa potilaan itsehoidon edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon, minkä johdosta saavutetaan paremmat hoitotulokset. Tä­män seurauksena potilaiden työ ja toimintakyky sekä elämänlaatu paranevat ja komplikaatioriski ja lääkärissä käyntien tarve vähenevät. Tällä on merkitystä myös yhteis­kunnan sairaanhoitokustannuksien kannalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät terveyskeskukset luovuttavat pitkäaikaista sairautta sairastaville, avohoidossa oleville po­tilaille sairauden tai sen jälkitilan seurannan ja hoidon kannalta tarpeelliset hoitovälineet ja -tarvikkeet seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Potilaiden hoidon ja sairauden seurannassa tarvittavien hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakamisen terveyskeskuksesta potilaalle tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava Iääkäri. Jakelun aloittamisesta päättää terveyskeskuksen lääkäri.

Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä yli kolme kuukautta. Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kol­men kuukauden tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti. Välineitä saa joko terveyskeskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muitakaan maksuja. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Iääninhallitukset seuraavat hoitotarvike ja -välinejakelua toteutumista.

Ministeri                    Terttu Huttu-Juntunen

Hallitusneuvos           Pekka Järvinen

 

ESIMERKKEJÄ JAETTAVISTA HOITOVÄLINEISTÄ JA -TARVIKKEISTA

Avannepotilaan hoitovälineet esim. erilaiset potilaalle soveltuvat pussit sekä tarpeen­mukaiset oheishoitovälineet ja -tarvikkeet jne.

 

 

 

Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 3/80/99

Terveyskeskusten hoitotarvike ja hoitovälinejakelu

Vakiintuneena osana terveyskeskusten järjestämää sairaanhoitoa on eräiden pitkäaikaisten sairauksien hoidossa ja seurannassa tarpeellisten hoitovälineiden ja tarvikkeiden jakaminen vastikkeetta potilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Aikaisemmin käytäntöä ohjattiin yksityiskohtaisesti lääkintöhallituksen ohjekirjein. Ohjekirjeiden kumouduttua 1990-luvun alussa terveyskeskuksissa on toimittu yleensä edelleenkin ohjekirjeiden periaatteiden mukaisesti.

Hyvin toimiva hoitovälinejakelu parantaa potilaan itsehoidon edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon, minkä johdosta saavutetaan paremmat hoitotulokset. Tämän seurauksena potilaiden työ- ja toimintakyky sekä elämänlaatu paranevat ja komplikaatioriski ja lääkärissä käyntien tarve vähenevät. Tällä on merkitystä myös yhteiskunnan sairaanhoitokustannuksien kannalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät terveyskeskukset luovuttavat pitkäaikaista sairautta sairastaville, avohoidossa oleville potilaille sairauden tai sen jälkitilan seurannan ja hoidon kannalta tarpeelliset hoitovälineet ja tarvikkeet seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Potilaiden hoidon ja sairauden seurannassa tarvittavien hoitotarvikkeiden ja välineiden jakamisen terveyskeskuksesta potilaalle tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri. Jakelun aloittamisesta päättää terveyskeskuksen lääkäri.

Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden ja välineiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä yli kolme kuukautta. Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus.

Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti. Välineitä saa joko terveyskeskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muitakaan maksuja. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä lääninhallitukset seuraavat hoitotarvike- ja välinejakelun toteutumista.